Przedawnienie odsetek – umorzenie roszczenia z tytułu przedawnionych odsetek stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu!

Przedawnienie odsetek – ten termin jest szczególnie ważny dla osób, które posiadają niespłacone długi. Kiedy możliwe jest przedawnienie zadłużenia i umorzenie części lub całości należności? Sprawdź, czym jest termin przedawnienia i kiedy może ono nastąpić!

Przedawnienie odsetek to nic innego jak umorzenie odsetek za opóźnienie. Nie jest tajemnicą, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego czasu wierzyciel nie może dochodzić już od dłużnika spłaty należności. Termin, który musi upłynąć od momentu powstania długu, zależy w głównej mierze od rodzaju roszczenia. Niestety, nie zawsze odsetki przedawniają się z upływem określonego czasu. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Dowiedz się, kiedy można wnioskować o umorzenie należności i jak to zrobić!

Kiedy może nastąpić przedawnienie odsetek?

Podstawową zasadą przedawnienia roszczenia jest czas, jaki musi upłynąć od momentu powstania wymagalności, czyli dnia, w którym powstało zadłużenie. Przyjmuje się, że okres przedawnienia w przypadku kredytów bankowych upływa już po 3 latach. Inaczej sytuacja wygląda w kwestii pożyczek prywatnych – aby odsetki uległy przedawnieniu, musi upłynąć aż 6 lat. Jeszcze innymi zasadami rządzą się należności podatkowe – w ich przypadku przedawnienie następuje dopiero po 5 latach. Poza kwalifikacją długu do odpowiedniej kategorii i odczekaniu odpowiedniego czasu ważne jest też spełnienie innych wymogów.

Sprawdź!
Jak sprawdzić, czy jestem w KRD? Dowiedz się, czym jest baza KRD i jak sprawdzić swoje wpisy w Krajowym Rejestrze Dłużników!

Roszczenie o odsetki za opóźnienie – przerwany bieg przedawnienia

Termin przedawnienia odsetek jest znany większości osób mających problemy finansowe. Niestety, nie tylko dłużnicy zdają sobie sprawę z takiej możliwości, ale również wierzyciele. Przez co zarzut przedawnienia nie jest wcale taki oczywisty. Aby doszło do umorzenia odsetek lub nawet całości zadłużenia, musi zostać przerwany bieg terminu przedawnienia. Co to oznacza? W określonym odstępie czasu od momentu powstania długu do chwili, w której mamy do czynienia z terminem przedawnienia roszczenia, wierzyciel musiałby zaniechać ubiegania się o swoją należność.

Czy wierzyciel może przestać ubiegać się o spłatę należności głównej?

Teoretycznie tak. W praktyce jednak nie dzieje się to zbyt często. Jeśli doszło do zaniechania, zazwyczaj ma to swój powód w przegapieniu terminu przez wierzyciela, a nie z tytułu świadomie podjętej przez niego decyzji. Czym dokładnie jest zaniechanie ubiegania się o należności? Aby doszło do przerwania biegu przedawnienia, dłużnik w określonym czasie nie może otrzymać:

  • ponaglenia;
  • monitu;
  • wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
  • nakazu zapłaty;
  • wyroku sądu.

Przedawnienie odsetek stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu – jak prawomocne orzeczenie sądu wpływa na termin przedawnienia roszczenia?

W przypadku odsetek zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu sprawa wygląda nieco inaczej. Kwestię tę reguluje art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu roszczenie główne przedawnia się dopiero po upływie 10 lat! Zasada ta nie dotyczy jednak zadłużeń z tytułu świadczeń okresowych należnych w przyszłości – ulegają one przedawnieniu trzyletniemu. Co z odsetkami objętymi wyrokiem sądu? Po wydaniu prawomocnego orzeczenia przedawniają się one po 3 latach, jednak w przypadku odsetek naliczonych przed wydaniem wyroku czas przedawnienia wynosi 10 lat.

Sprawdź!
Jak spłacić chwilówki? Czy konsolidacja chwilówek jest możliwa? Jak pozbyć się zadłużenia w postaci pożyczek?

Czym różnią się odsetki ustawowe od odsetek kapitałowych?

Pojęcie odsetek jest wszystkim znane. Zrozumienie i rozróżnienie rodzaju odsetek jest niezwykle istotną sprawą. Odsetki mogą bowiem pełnić różne funkcje. Wyróżniamy odsetki, które są wynagrodzeniem za pożyczenie kapitału oraz takie, które są niejako odszkodowaniem dla pożyczkodawcy za opóźnienia w spłacie dłużnika. Znaczenie odsetek jest bardzo ważne, dlatego warto wiedzieć, jakie są ich rodzaje.

Odsetki od kwoty pożyczonej – odsetki kapitałowe (umowne)

Zgodnie z art. 359 § 1 Kodeksu cywilnego kapitałowe odsetki od należności głównej naliczane są tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej oraz z ustawy, orzeczenia sądu lub innego organu. Zapłata odsetek za okres finansowania i kwotę kapitału wynika z umowy kredytu lub pożyczki. Jest to wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy, a nawet pożyczonych rzeczy ruchomych. Maksymalna wysokość kwoty odsetek kapitałowych nie może przekroczyć w ciągu roku dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Roszczenie o zapłatę odsetek umownych przedawnia się po upływie 3 lat.

Odsetki za opóźnienie w zapłacie – odsetki za zwłokę (ustawowe)

Odsetki za opóźnienie płatności traktowane są jako odszkodowanie dla pożyczkodawcy za nieterminową spłatę zadłużenia. Mogą być naliczane za każdą zwłokę raty, a nawet za niespłacenie całej kwoty pożyczki. Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2011 roku początkową datą naliczania odsetek ustawowych jest dzień po wyznaczonym dniu terminu płatności, a za końcową datę uznaje się dzień zapłaty. Odsetki za opóźnienie uznawane są jako roszczenia o świadczenia okresowe, dlatego termin przedawnienia wynosi 3 lata.

Sprawdź!
Jak sprawdzić BIK za darmo? Pobierz raport z Biura Informacji Kredytowej

Roszczenie z tytułu długu u komornika – termin przedawnienia odsetek i należności głównej

Przedawnienie roszczenia o zapłatę odsetek oraz należności głównej jest możliwe. Jednak w przypadku długu u komornika jest to niezwykle trudne. Dlaczego? Bieg przedawnienia jest bowiem zawieszany na czas prowadzenia egzekucji komorniczej. Nawet jeśli komornikowi nie uda się odzyskać pieniędzy i sprawa zostanie umorzona, wróci ona do wierzyciela i bieg przedawnienia będzie liczył się na nowo. Co więcej, po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego wraz z klauzulą wykonalności wierzyciel z pewnością od razu rozpocznie kroki związane z egzekucją komorniczą, która automatycznie przerwie bieg przedawnienia.

Jak zgłosić zarzut przedawnienia?

Do dnia 9 lipca 2018 roku z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego lub odsetek zarzut musiał być zgłoszony w odpowiednim czasie przez dłużnika. Aktualnie obowiązującą zasadą jest zbadanie przez sąd z urzędu, czy doszło do przedawnienia roszczenia głównego lub odsetek wynikających z umowy, lub opóźnień w płatnościach. Jeśli więc wierzyciel wystąpi z pozwem lub wnioskiem o wszczęcie egzekucji, a sąd uzna, że doszło do przedawnienia długu – roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zostanie umorzone, a powództwo oddalone.

Jak widzisz, przedawnienie odsetek jest możliwe, jednak wymaga spełnienia kilku wymogów. Wraz z upływem terminu przedawnienia twoje długi zostają umorzone. Należy jednak pamiętać, że w razie przerwania biegu przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw i egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego przedawnienie zacznie biec na nowo dopiero z chwilą zakończenia postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *