Skarga na czynności komornika – gdzie wnieść skargę?

Skarga na czynności komornika jest sposobem na kontrolę komornika. Tylko w taki sposób można sprawdzić, czy jego postępowanie jest zgodne z prawem. Jak złożyć skargę? Kto ją rozpatruje? Kiedy można złożyć zażalenie na czynności, jakich podejmuje się komornik? Sprawdź najważniejsze informacje o skardze na czynności komornika!

Skarga na czynności komornika jest podstawową ochroną dłużnika. Dłużnik ma prawo zaskarżyć komornika i zarzucić mu naruszenie kodeksu postępowania cywilnego. W jaki sposób najlepiej wnieść skargę? Komu przysługuje możliwość skontrolowania działań komorniczych? Czy po wniesieniu skargi, nastąpi zaniechanie przez komornika dokonania czynności egzekucyjnych?

W jaki sposób złożyć skargę? Jaki jest termin na wniesienie formularzu skargi?

Termin do wniesienia skargi wynosi 7 dni od rozpoczęcia lub zaniechania działań przez komornika. Może ją przedłożyć strona postępowania lub osoba, której prawa są zagrożone lub naruszone. Formularz ze skargą powinien zawierać informacje takie jak:

  • określenie zaskarżonej czynności;
  • wniosek o zmianę;
  • uchylenie lub dokonanie czynności przez komornika;
  • uzasadnienie.
Sprawdź!
Co grozi za sprzedaż auta zajętego przez komornika: konsekwencje prawne

Skargę można złożyć więc tydzień od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby zainteresowane.

Gdzie należy wnieść skargę na czynności komornika sądowego?

Skarga na czynności komornika sądowego powinna być wniesiona w sądzie rejonowym, który jest sądem właściwym ze względu na siedzibę komornika. Warto pamiętać o tym, że skarga dotyczy zarówno działań podjętych przez komornika, jak i przez niego zaniechanych.

Skargę składa się w sądzie rejonowym, jednak jej odbiorcą jest zaskarżany komornik. Powinien od w ciągu trzech dni od dnia otrzymania skargi, ustosunkować się do niej. Niezależnie od tego, czy skargę wnosi wierzyciel, czy osoba na rzecz której miała zostać dokonana egzekucja.

Następnie komornik swoje uzasadnienie wraz z aktami sprawy przekazuje do właściwego sądu rejonowego. Inaczej jest, jeśli komornik całą skargę uwzględnia. W takim przypadku informuje on osobę skarżącą i zainteresowanych, których dotyczy sprawa.

Jaka jest rola sądu rejonowego w czasie składania skargi na komornika?

Jeżeli komornik nie zgadza się ze skargą, ma obowiązek przekazać ją wraz z aktami sprawy do właściwego sobie sądu rejonowego. Także on sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia skargi. Wtedy też skargę rozpoznaje sąd. Musi to zrobić w ciągu tygodnia od dnia wpłynięcia pisma procesowego. Jeżeli skarga zawiera braki formalne, czas ten liczony jest od momentu ich uzupełnienia. O wszelkich brakach sąd musi zawiadamiać wnioskodawcę. Sąd uwzględniając skargę w terminie siedmiu dni musi dać odpowiedź w sprawie.

Sprawdź!
Czy komornik może zająć mieszkanie żony za długi męża

Czego dotyczy skarga na czynności komornika? Na jakie czynności można wnieść skargę?

Skarga na czynności komornika nie pomoże w naprawie szkody, jaka została wyrządzona wyegzekwowanym niesłusznie świadczeniem. Sąd po wniesieniu skargi nie może orzekać o zwrocie egzekucji, czy przywróceniu stanu poprzedniego.

Wniesienie skargi sprawia jednak, że sąd musi skontrolować legalność działań podjętych przez komornika. Ponadto warto wiedzieć, że w czasie jednego postępowania, skargę na komornika można składać wielokrotnie.

Kto może wnieść skargę?

Skargę mogą składać dłużnicy. Na przykład gdy zostanie pobrana z konta kwota wyższa niż limit wynoszący 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub w przypadku nałożeniu przez komornika na dłużnika kosztów egzekucyjnych, gdy ten wpłacił już należną kwotę wraz z odsetkami na konto swojego wierzyciela.

Również wierzyciele mogą składać skargę na komornika. W tym jednak przypadku będzie to skarga o zaniechanie czynności komorniczych.

Jeżeli czynność komornika narusza prawa jednej ze stron lub sprawia zagrożenie, strony mają prawo zaskarżyć czynności komornika. Fakt, że obu stronom przysługuje zażalenie na działania podjęte przez komornika sprawia, że zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele mogą czuć się bezpiecznie.

Komu jeszcze przysługuje skarga?

Nie tylko wierzyciel i dłużnik mogą, stosownie do okoliczności, złożyć skargę do właściwego sądu. Skarga na czynności komornika przysługuje także innym organom. Skargę może złożyć:

  • prokurator;
  • Rzecznik Praw Dziecka;
  • Rzecznik Praw Obywatelskich;
  • sąd lub organ, który wcześniej zażądał wszczęcia egzekucji;
  • organizacja pozarządowa.
Sprawdź!
Ile może zabrać komornik z umowy o pracę: zaskakujące informacje

Niezależnie od tego, kto wypisuje urzędowy formularz skargi, podmiot ten sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności. W jaki sposób zaniechanie lub podjęcie działania przez komornika sprawia, że interes strony jest zagrożony, to ważna informacja dla sądu. Taką informację dostarczyć należy wraz z aktami sprawy do sądu.

Ile wynosi opłata za złożenie skargi?

Opłata sądowa za wniesienie skargi wynosi 50 złotych. Pieniądze te mogą zostać przelane na konto sądu, opłacone gotówką lub kartą w kasie sądu, lub można uiścić ją za pomocą przyklejenia znaku opłaty sądowej. Kosztami postępowania obarczona jest strona wnioskująca o sprawdzenie praworządności postanowienia komornika.

Ile odpisów skargi powinno się przygotować?

Przygotowując skargę na czynności komornika, warto pamiętać o obowiązkowym dołączeniu do niej odpowiedniej ilości odpisów. Każda ze stron konfliktu powinna dostać swój egzemplarz. Ponadto potrzebna jest jedna dodatkowa kopia dla komornika prowadzącego postępowanie.

Jak napisać skargę na czynności komornika? Co powinno zawierać pismo?

Formularz skargi jest to wniosek do sądu o wszczęcie postępowania. Dlatego też uważany jest za pismo urzędowe. Powinno ono czynić zadość wymaganiom pisma procesowego. Jakie elementy powinien zawierać formularz skargi? Przede wszystkim należy wskazać sąd, do którego składana jest skarga na czynności komornika.

Kolejnym elementem wniosku o wszczęcie postępowania sprawdzającego czynności komornika jest wskazanie stron w postępowaniu. Należy podać zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Ważne, by podać również ich adresy korespondencyjne.

Sprawdź!
Czy komornik może zająć dotacje unijne: zasady i wyjątki

Następnie, jak w każdym wniosku, potrzebny jest tytuł. W tym przypadku wystarczy wpisać “Skarga na czynności komornika”.

Ważne jest również podanie sygnatury wszystkich akt. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu zarowno komornik, jak i sąd będą mogli zweryfikować, czy wnioskujący ma podstawę do składania skargi.

W kolejnym kroku wnioskujący powinien określać zaskarżoną czynność lub czynności. Można zaskarżyć zarówno wykonanie danej czynności lub zaniechania jej wypełnienia. Nie trzeba zaskarżać całego postępowania komorniczego. Można skontrolować tylko jedną jego część.

Wypisując formularz dotyczący skargi na czynności komornicze należy dokładnie wskazać, czy wniosek dotyczy uchylenia, zmiany, czy dokonania określonej czynności.

Jak każdy inny wniosek sądowy, na samym końcu należy umieścić własnoręczny podpis.

Ważne by pamiętać o tym, że wniesienie skargi na czynności komornika nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Jest to tylko możliwe wtedy, gdy sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie zaskarżonej czynności. Skargę może złożyć każda ze stron. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *